BESPLATNA DOSTAVA na iznos iznad 3000RSD

Viber icon

+381 64 947 7311

Iskoristi AKCIJSKU PONUDU - klikni tu!

logo

Uslovi korišćenja

Ove internet stranica sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi Rossen kozmetika,  Šajkaška, Novi Sad 21000 te služi kao elektronsko prodajno mjesto firme – internet trgovina.

Molimo vas da pažljivo pročitate sve niže navedene uslove kupovine i poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvatanje ovih uslova kupovine.

 

KUPAC

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje na internet stranici https://rossen.rs/

 

PREDUGOVORNA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Prodavac mora Kupca jasno upoznati sa:

glavnim obilježjima robe ili usluge, u meri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prenos obaveštenja

svom nazivu i sedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte

adresi mesta svoeg poslovanja, odnosno adresi mesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mesto različito od sedišta 

maloprodajnoj ceni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cena bude izračunata unapred, o načinu izračunavanja cene te, ako je primenjivo, ostalim troškovima prevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unapred

troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne izračunavaju po osnovnoj tarifi

uslovima plaćanja, uslovima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rešavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

uslovima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora

tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora

tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni deo cene

tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora, u slučajevima u kojima je to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke

uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uslovima korišćenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu

postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca

trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vreme, odnosno uslovima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vreme, odnosno koji se automatski produžava

minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji

pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uslovima plaćanja toga pologa, odnosno uslovima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

ako je primenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim merama tehničke zaštite tih sadržaja

mehanizmima izvansudskog rešavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti

 

POTVRDA PORUDŽBINE I UGOVORA

Nakon što izabere proizvode, Kupac se mora složiti sa Uslovima i odredbama kupovine.  Kupac dobija elektronsku potvrdu naružbe na e-mail odmah nakon obrade porudžbine.

 

RAČUN / POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke.